REGULAMIN DLA ZWIEDZAJĄCYCH

- REGULAMIN -

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW KRAJOWYCH I MIEDZYNARODOWYCH IMPREZ TARGOWYCH I WYSTAWIENNICZYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ INTEREXPO Sp. z o. o.

 1. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują Uczestników Krajowych i Międzynarodowych Imprez Targowych i Wystawienniczych, Konferencji oraz Kongresów (zwanych dalej Wydarzeniem) organizowanych przez INTERSEXPO Sp. z o.o. zwaną dalej Organizatorem.
 2. Wszystkie Osoby wchodzące na teren Wydarzenia mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem przed wejściem na Wydarzenie i przestrzegać jego postanowień.
 3. Wszystkie osoby przebywające na targach zobowiązują się do przestrzegania i stosowania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa w zakresie COVID 19.
 4. Prawo wstępu na Wydarzenie mają osoby, które posiadają ważny bilet wstępu, zaproszenia imienne, kartę wstępu lub specjalny bezpłatny bilet. Rodzaje biletów i krąg osób uprawnionych do korzystania z poszczególnych rodzajów biletów jest każdorazowo publikowany na stronie oraz przed punktami kasowymi przy wejściu na teren Wydarzenia.
 5. W uzasadnionych przypadkach Obsługa Wydarzenia, przed wejściem osób posiadających Bilet Rodzinny na teren Wydarzenia, może zażądać udowodnienia przez te osoby uprawnienia – za pomocą dokumentów potwierdzających w sposób niewątpliwy wiek tych osób – do skorzystania z Biletu Rodzinnego. W przypadku stwierdzenia, iż osoby posiadające Bilet Rodzinny nie są uprawnione do skorzystania z niego, Obsługa odmówi prawa wstępu na wydarzenie tym osobom na podstawie tego biletu. W takim przypadku osoby te mogą wejść na teren Wydarzenia po dokonaniu odpowiedniej dopłaty zgodnie z cennikiem, do ceny biletów, z których te osoby są uprawnione skorzystać albo na zasadach ogólnych.
 6. Po zakupieniu biletu jednorazowego wstępu i wejściu na teren Wydarzenia, jego opuszczenie zostaje uznane za koniec korzystania z Wydarzenia. Ponowne wejście na teren Wydarzenia jest możliwe jedynie po zakupieniu nowego biletu.
 7. Zabrania się przekazywania zakupionego biletu wstępu po wejściu na teren Wydarzenia, celem wejścia na teren Wydarzenia przez osobę trzecią.
 8. Uczestnikiem Wydarzenia jest osoba, która dokona skutecznego Zgłoszenia uczestnictwa w Wydarzeniu.
 9. Biorąc udział w Wydarzeniu uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie jego wizerunku przez Organizatora w celach promujących dane Wydarzenie i działalność organizatora. Za utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnikowi nie należy się żadna zapłata.
 10. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich Uczestników.
 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Wydarzeniu odbywa się za pomocą Internetowego Systemu Sprzedaży lub poprzez zakup biletu na miejscu Wydarzenia.
 2. Internetowy System Sprzedaży Biletów prowadzi sprzedaż detaliczną biletów uczestnictwa w Wydarzeniu, w ramach prezentowanych ofert.
 3. Organizator umożliwia za pośrednictwem Internetowego Systemu Sprzedaży korzystanie z Usługi Elektronicznej, polegającej na możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży biletu uczestnictwa w Wydarzeniu.
 4. Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Uczestników w Internetowym Systemie Sprzedaży odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 5. Organizator ma prawo zamieszczać na stronie Internetowego Systemu Sprzedaży treści reklamowe. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Internetowego Systemu Sprzedaży i prezentowanych w nim materiałów.
 6. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia w Internetowym Systemie Sprzedaży zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu w chwili złożenia zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
 7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator: komputer z dostępem do Internetu, drukarka umożliwiająca wydruk zakupionych biletów, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa, smartfon z dostępem do Internetu.
 8. Uczestnik zobowiązany jest do korzystania z Internetowego Systemu Sprzedaży w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 9. Uczestnik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 10. Uczestnika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych (bilety.interexpo.pl) Internetowego Systemu Sprzedaży nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Uczestnik składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego biletu na warunkach podanych w jego opisie.
 2. Cena biletu uczestnictwa uwidoczniona na stronie internetowej Internetowego Systemu Sprzedaży jest ceną brutto, wyrażoną w złotych polskich (PLN).
 3. Cena biletu uczestnictwa uwidoczniona na stronie internetowej Internetowego Systemu Sprzedaży jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Internetowym Systemie Sprzedaży, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych biletów po złożeniu przez Uczestnika zamówienia.
 4. W celu złożenia zamówienia, Klient zobowiązany jest do rejestracji w Internetowym Systemie Sprzedaży.
 5. Każda Umowa sprzedaży będzie potwierdzana na życzenie Uczestnika fakturą VAT.
 6. Do zawarcia Umowy sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Uczestnika zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.
 7. Po złożeniu zamówienia, Organizator niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Uczestnika jego zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
 8. Z chwilą otrzymania przez Uczestnika wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 7, zawarta zostaje Umowa sprzedaży między Uczestnikiem, a Organizatorem.
 9. Proces składania zamówienia możliwy jest po zalogowaniu się na konto Uczestnika.
 10. Następnie Uczestnik dokonuje wyboru rodzaju biletu (zależnie od dostępnej opcji). Po dokonaniu wyboru należy zaznaczyć opcję “Dodaj do koszyka”.
 11. Po dokonaniu stosownych wyborów, Uczestnik powinien zweryfikować stan swojego zamówienia i po stwierdzeniu poprawności wskazanych danych zaznaczyć opcję „Złóż zamówienie”.
 12. W celu finalizacji procesu zamówienia należy kliknąć opcję „Wybierz metodę płatności”.
 13. Po sprawdzeniu wszystkich danych- płatności należy dokonać przy użyciu platformy przelewy24.pl lub za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego. Realizacja płatności przebiega zgodnie z Regulaminem operatora systemu przelewy24.pl. Zapłata jest regulowana z rachunku bankowego Uczestnika.
 14. Zakupione bilety są przekazywane Uczestnikowi drogą e-mailową, w formacie .pdf gotowym do wydrukowania. Uczestnik winien zakupiony bilet wydrukować lub dokonać jego okazania na ekranie smartfona w celu zeskanowania kodu kreskowego, widniejącego na bilecie przy wejściu na teren Wydarzenia. Zeskanowanie kodu kreskowego oznacza wykorzystanie biletu. Pojedynczy bilet uprawnia do skorzystania z usług, na jakie został wystawiony tylko jedną osobę.
 15. Bilet nie może być kserowany, skanowany lub kopiowany w jakikolwiek inny sposób. W przypadku wykrycia takiego procederu bilet utraci ważność, a Uczestnik nie może rościć sobie prawa do zwrotu kosztów takiego biletu.
 16. Zniszczenie wydrukowanego biletu może spowodować niemożność weryfikacji kodu kreskowanego, a w konsekwencji brak możliwości wstępu na teren obiektu. W takiej sytuacji możliwe jest ponowne wydrukowanie biletu przez Uczestnika (we własnym zakresie) lub udostępnienie biletu na telefonie, tablecie, innym nośniku i ponowna próba wykorzystania biletu (zeskanowanie kodu kreskowego w kasie biletowej obiektu).
 17. Do wydruku biletów należy używać wyłącznie białego papieru w formacie A4.
 18. Uczestnik ma prawo odstąpić od Umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadku wykorzystania biletu za zgodą konsumenta, przed upływem terminu 14 dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy – przed jego upływem (tj. 14 dni od dnia zawarcia umowy).
 19. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Uczestnik jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
 20. W przypadku odstąpienia od umowy, nastąpi zwrot kosztów zakupu za niewykorzystane bilety. Zwrot taki będzie realizowany na rachunek bankowy Uczestnika.
 1. Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży, określone są w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Gdy jest to niezbędne, dla oceny niezgodności Produktu z Umową, zgłoszenie należy dostarczyć na adres Organizatora.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
 5. W przypadku reklamacji Klienta będącego konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
 6. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
 7. Reklamacje związane ze Świadczeniem Usługi Elektronicznej za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@interexpo.pl
 8. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 9. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 10. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 3. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy liczy się od dnia, w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.
 5. Klient ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadku wykorzystania biletu za zgodą konsumenta, przed upływem terminu 14 dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem (tj. 14 dni od dnia zawarcia umowy).
 1. Internetowy System Sprzedaży Biletów dba o ochronę prywatności Klientów. Internetowy System Sprzedaży stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Wszelkie przekazywane dane są zabezpieczane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak też przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 2. Możliwość przetwarzania danych osobowych wynika ze zgody samych Klientów, jak również z ustawowych upoważnień do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji Zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
 3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Klient Internetowego Systemu Sprzedaży ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
 4. Dane podawane przez Klienta Internetowego Systemu Sprzedaży są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy sprzedaży. Aktualne dane Klienta będą udostępniane innym podmiotom, o ile będzie to konieczne do wykonania umowy.
 5. Zgodnie z obowiązującym prawem, dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 6. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe gromadzone w ramach Wydarzenia są przetwarzane przez Organizatora dla potrzeb organizacji Wydarzenia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997, (Dz.U. nr 133, poz. 883). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia Wydarzenia.
 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Internetowego Systemu Sprzedaży zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiany dokonane w Regulaminie wiążą Uczestnika pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i mógł się z nimi zapoznać.
 3. O treści zmian Regulaminu każdy Uczestnik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Organizatora na stronie Internetowego Systemu Sprzedaży wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Internetowego Systemu Sprzedaży przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 4. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Uczestnika. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 5. Wszelkie spory wynikłe z Umów sprzedaży między stronami – Internetowym Systemem Sprzedaży, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny.
 6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem będącym jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 7. Wydarzenie ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz szczegółowych przepisów prawa.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wywołujące szkodę Uczestnikowi oraz za wszelkie szkody spowodowane przez Uczestników, niezależnie od przyczyny ich powstania, za wyjątkiem szkód powstały z winy umyślnej Organizatora, stwierdzonej prawomocnym wyrokiem.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do prowadzenia zróżnicowanej polityki cenowej. Warunki i zasady sprzedaży biletów w Internecie mogą się różnić od warunków i zasad sprzedaży biletów w kasach podczas Wydarzenia.

PRZEPISY COVID19

 1. Pracownik, który miał bliski kontakt z osobą zarażoną koronawirusem SARS-CoV-2 (osoba ta uzyskała potwierdzony, pozytywny wynik testu PCR w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2),  powinien niezwłocznie, telefonicznie zgłosić to pracodawcy i powiadomić stację epidemiologiczną, bądź skorzystać z formularza online: „Zgłoszenie do objęcia przez sanepid kwarantanną lub izolacją”, do czasu badania i decyzji winien się wstrzymać od uczestniczenia w targach.
 2. Wprowadzenie codziennych procedur przeprowadzania i dokumentowania wywiadu epidemiologicznego, w szczególności o braku wstępowania objawów chorobowych u pracownika/osoby świadczącej usługi oraz o braku kontaktu z osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zakażoną.
 3. Przeprowadzanie spotkań i narad wewnętrzne, jeśli są niezbędne, przy otwartych oknach lub drzwiach lub przy wentylacji mechanicznej pracującej w systemie 100% wymiany powietrza i z zachowaniem odległości co najmniej 1,5 metra odległości pomiędzy osobami, oraz z zachowaniem obowiązku noszenia maseczek u uczestników.
 4. Zapewnienie środków ochrony osobistej dla pracowników/osób świadczących usługi (maseczki) i preparatów do dezynfekcji rąk oraz instrukcje  właściwego mycia i dezynfekcji rąk.

Zapewnienie bezpieczeństwa na targach

 1. Dostosowanie liczby uczestników do obowiązujących przepisów tj. 1 osoba na 10 m2 (osoby w pełni zaszczepione nie wlicza się do limitu osób).
 2. Podawanie przez uczestników wydarzeń informacji o zaszczepieniu jest dobrowolne. Osoba, która odmówi udzielenia informacji o zaszczepieniu jest automatycznie zaliczana do osób niezaszczepionych i liczona do limitu 1 osoba na 10 m2
 3. W celu ograniczenia liczby osób oczekujących na wejście czy przebywających na terenie targów wprowadzenie sprzedaży biletów wstępu online.
 4. Wprowadzenie rozwiązań umożliwiających prowadzenie spraw w trybie online (systemy rejestracji wystawców, mediów, zwiedzających).
 5. Obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczką oraz noszenia rękawiczek  przez każdą osobę przebywającą w przestrzeni wystawienniczej, o ile będzie to wymagane obowiązującym prawem.
 6. Zapewnienie możliwości dostępu do maseczek w przynajmniej jednym punkcie na terenie obiektu targowego.
 7. Zainstalowanie odpowiedniej liczby pojemników z preparatem dezynfekującym przy wszystkich wejściach i innych ogólnodostępnych przestrzeniach w widocznym miejscu wraz z instrukcją właściwej dezynfekcji rąk.
 8. Zapewnienie ciągłego/ stałego dostęp do płynu dezynfekcyjnego i nie dopuszczanie do braku środka dezynfekcyjnego w dozownikach/pojemnikach.
 9. Zrezygnowanie z roznoszenia ulotek i takich działań na terenie obiektów wystawienniczych, które mogłyby sprzyjać tworzeniu się skupisk ludzi.
 10. Zmienia się sposób organizacji przestrzeni wystawienniczej poprzez poszerzenie ciągów komunikacyjnych pomiędzy stoiskami wystawienniczymi do 3 metrów.
 1. Wprowadzenie sprzedaży dokumentów wstępu na wydarzenia targowe w formie online.
 2. Wprowadzenie rejestracji wszystkich uczestników targów, w celu pozyskania danych osób przebywających na targach. Formularz rejestracji będzie zawierał deklarację epidemiologiczną – o nieprzebywaniu na kwarantannie lub w izolacji. Wystawcy, organizatorzy wydarzeń oraz Pracodawcy firm świadczących usługi dla Wystawców i Targów odpowiadają za przeprowadzenie wywiadu epidemiologicznego wg. Ankiety epidemiologicznej przygotowanej przez Interservis Sp. z o.o. u swoich pracowników i są zobowiązani złożyć w/w Ankiety w Interservis przed wydarzeniem. Interservis Sp. z o.o. przeprowadza wywiad epidemiologiczny u zwiedzających.
 3. Wpuszczane na targi wyłącznie osoby uprawnione i posiadające dokumenty wstępu tj. zgłoszeni wystawcy, zarejestrowani zwiedzający, pracownicy obsługi i służby serwisowe.
 4. Wyznaczenie odrębnych dróg komunikacji dla uczestników wydarzenia – jednej dla gości wchodzących na teren targów, drugiej dla wychodzących, w celu zminimalizowania bliskiego kontaktu między nimi.
 5. Zapewnienie bezpiecznej przestrzeni dla gości oczekujących na wejście na teren targów, wydzielenie stref kolejki do wejścia poprzez linie i naklejki wskazujące kierunki, tak, aby odległość pomiędzy osobami wynosiła minimum 1,5 m.
 6. Wprowadzenie bezdotykowej formy weryfikacji dokumentów wstępu w strefach wejścia i wjazdu.
 7. Stosowanie systemu liczenia osób, co umożliwi weryfikację liczby osób przebywających na terenie targów oraz pozwoli na blokadę wejścia, w przypadku przekroczenia dozwolonej liczby osób.
 8. Weryfikowanie w strefach wejścia, czy wchodzący mają na twarzy maseczkę i założone rękawiczki, jeśli będzie to nadal wymagane obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Dokonywanie bezdotykowego pomiaru temperatury ciała w strefie wejścia, o ile będzie to zalecane przez GIS.
 10. Przygotowanie zamkniętych, odizolowanych i odpowiednio dezynfekowanych pomieszczeń dla osób z objawami infekcji. Zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia pracownikom medycznym pracującym w tym pomieszczeniu.  
 1. Rekomenduje się Wystawcom planowanie zabudowy stoisk bardziej otwartych/przestrzennych tzn. w miarę możliwości ograniczenie różnego rodzaju ciasnych pomieszczeń.
 2. Należy zapewnić zachowanie minimalnej bezpiecznej odległości 1,5 m. Przy powierzchni stoiska, na którym brak możliwości zachowania odległości 1,5 m pomiędzy osobami, rekomenduje się Wystawcom zaplanowanie specjalnych osłon w zaplanowanych punktach do prowadzenia rozmów, stosowanie maseczek ochronnych zasłaniających usta i nos.
 3. Rekomenduje się Wystawcom stosowanie elementów zabudowy stoiska o gładkich powierzchniach, łatwych do czyszczenia i dezynfekcji (np. blaty lad informacyjnych, blaty stołów, drzwi do zamykanych pomieszczeń o systemie „wahadłowym”).
 4. Wystawcy zobowiązani są do zapewnienia na stoiskach stosownych środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekujących dla personelu. Zaleca się również ustawienie płynów dezynfekujących dla gości odwiedzających stoisko.
 5. Przy organizacji przestrzeni gastronomicznej na stoisku należy zachować bezpieczną odległość między blatami stolików (liczoną od ich brzegów). Odległość ta musi wynosić min. 1,5 m, zaś 1 m w przypadku oddzielenia stolików przegrodami o wysokości minimum 1 m (ponad blat stolika).
 6. Zaleca się utrzymywanie odpowiedniego dystansu z osobami wchodzącymi na teren stoiska i unikanie uścisków dłoni.
 7. Zaleca się Wystawcom oraz wszystkim organizatorom i uczestnikom wydarzeń organizowanych na terenie Targów, aby w miarę możliwości materiały dla gości były dostępne tylko w wersji online. 
 8. Zobowiązuje się firmy zabudowujące i dostawców w trakcie montażu i demontażu stoisk do zachowania zasad bezpieczeństwa zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
 9. Na terenie Targów ograniczono liczbę dostępnych miejsc siedzących, gdzie organizowane jest wydarzenie, poprzez wprowadzenie specjalnych rozwiązań umożliwiających zachowanie odległości  przynajmniej 1,5 metra pomiędzy tymi miejscami siedzącymi, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa. 
 10. Zaleca się Wystawcy dostosowanie liczby dostępnych miejsc siedzących na stoisku poprzez wprowadzenie specjalnych rozwiązań umożliwiających zachowanie odległości  przynajmniej 1,5 metra pomiędzy tymi miejscami siedzącymi, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa a w przypadku braku możliwości zachowania bezpiecznego dystansu pomiędzy osobami, noszenie maseczek ochronnych.
 11. Powyższe zasady dotyczące przygotowania i funkcjonowania stoisk wystawienniczych obowiązują w halach, na terenie zewnętrznym.
 1. Przygotowanie sposobu funkcjonowania przestrzeni gastronomicznych (w tym restauracji) zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Zapewnienie bezpiecznej przestrzeni dla gości oczekujących na wejście do przestrzeni gastronomicznych (w tym restauracji) z zachowaniem bezpiecznych odstępów minimum 1,5 metra. 
 3.  
 1. Serwis sprzątający zobowiązany jest działać zgodnie z planem zachowania higieny.
 2. Zapewniono odpowiednią ilość urządzeń do higieny rąk  ze środkami na bazie 60 % alkoholu oraz instrukcję właściwego mycia i dezynfekcji rąk w miejscach przebywania gości, w recepcji, przed przestrzeniami gastronomicznymi, toaletach.
 3. Personel obsługujący wydarzenie targowe został przeszkolony w zakresie zasad reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa podczas przebywania uczestników na terenach targowych.
 4. Regularne, nie rzadziej niż co 2 godziny, czyszczenie i dezynfekcja często dotykanych elementów infrastruktury: klamki, poręcze, balustrady, blaty z użyciem środków dezynfekujących.
 5. Zobowiązuje się Wystawców, firmy świadczące usługi oraz organizatorów innych wydarzeń do przeszkolenia w zakresie zasad reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa podczas trwania przygotowań do Targów, Targów i demontażu ekspozycji personelu obsługi stoiska i wydarzenia.
 6. Zaleca się Wystawcom częste nie rzadziej niż co 2 godziny czyszczenie, dezynfekowanie, często dotykanych elementów zabudowy stoisk: lady recepcyjne, blaty, poręcze, klamki, balustardy z użyciem środka dezynfekującego.
 7. Zaleca się Wystawcom przechowywanie śmieci i odpadów w pojemnikach zamkniętych, regularnie czyszczonych i dezynfekowanych.
 8. Zaleca się regularne wentylowanie pomieszczeń i przestrzeni, w jakich przebywają uczestnicy.
 9. Wyposażenie wszystkich toalet w płynne mydło, środek do dezynfekcji rąk  i jednorazowe ręczniki papierowe oraz instrukcje właściwego mycia i dezynfekcji rąk. Regularna kontrola stanu asortymentu w toaletach oraz stanu toalet i wprowadzenie kart kontrolnych, z częstotliwością serwisu co godzinę.
 10. Zapewnienie obecności medyka dostępnego na terenach targowych podczas wydarzenia.
 1. Podejmowanie wzmożonych akcji informacyjnych dotyczących zasad bezpieczeństwa obowiązujących uczestników wydarzenia na terenach targowych.
 2. Wprowadzenie zmian w regulaminach udziału w targach z uwzględnieniem zapisów o zasadach bezpieczeństwa.
 3. Komunikowanie (przez system dźwiękowy lub systemy audiowizualne) o ograniczeniach liczby osób mogących przebywać jednocześnie na terenach targowych, zachowania odległości między kolejnymi osobami, obowiązku unikania skupisk ludzi oraz przestrzegania zasad higieny.
 4. Zamieszczenie w widocznych miejscach materiałów edukacyjnych (w postaci plakatów, plansz na ekranach czy filmów instruktażowych) na temat higieny rąk i zachowania podczas kichania lub kaszlu (toalety, punkty obsługi klienta, strefy wejściowe) oraz utrzymywania odpowiedniego dystansu z innymi ludźmi i unikania uścisków dłoni.
 5. Uruchomienie alarmowego numeru telefonu, dostępnego w czasie wydarzeń targowych, oznakowanie w widocznych miejscach informacji o tym numerze i zasadach korzystania.
 1. Pracownicy/osoby świadczące usługi powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że  mogą  być  zakażeni  koronawirusem.
 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach  gis.gov.pl  lub www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 4. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.
 5. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 6. W zakresie szczegółowych rozwiązań i ważnych wątpliwości dotyczących organizacji targów należy kontaktować się z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym pełniącym nadzór epidemiologiczny na terenie, na którym odbywa się dane przedsięwzięcie.
 1. Ustalenie listy pracowników oraz klientów obecnych w tym samym czasie w danym obiekcie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 2. Dokładne zdezynfekowanie przestrzeni, w której przebywał zakażony klient (ze wskazaniem, że nie mamy pewności, czy w momencie świadczenia usługi dana osoba była już zakażona) oraz zdezynfekowanie  narzędzi, które były wykorzystywane w trakcie świadczenia usługi.
 3. Po zidentyfikowaniu osoby z niepokojącymi objawami, potrzebującej pomocy medycznej osoba z ramienia organizatora znajdująca się najbliżej osoby z niepokojącymi objawami, stosuje się do instrukcji:

  – przeprowadza osobę z objawami do wyznaczonego na terenie Targów punktu medycznego,

  – medyk dokonuje oceny stanu zdrowia i opiniuje konieczność lub nie przetransportowania osoby do Oddziału Zakaźnego Szpitala w Łodzi, jednocześnie monitoruje decyzje z Oddziału celem zweryfikowania podejrzenia zakażenia koronawirusem COVID-19.

  Jeśli medyk podejmie decyzję o konieczności transportu do Oddziału Zakaźnego w Łodzi należy skontaktować się za numerem 112 i wezwać karetkę.

  – o fakcie zaistniałej sytuacji – należy powiadomić prezesa Interservis Sp. z o.o. Pana Pawła Babija.

  – zlecić kierownikowi ochrony, próbę uzyskania informacji o ustalenie miejsc i lokalizacji osób przebywających w otoczeniu osoby sygnalizującej z objawy koronawirusa.     

  – w przypadku potwierdzenia objawów koronawirusa COVID -19 powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi. 

kiedy?

Festiwal Grozy i Fantastyki

EC 1 Łódź
Targowa 1/3
90-022 Łódź

Termin 6-8 maja 2022

godziny otwarcia

Piątek:  13:00 – 19:00
Sobota: 10:00 – 19:00
Niedziela: 10:00 – 16:00

DO ROZPOCZĘCIA FESTIWALU POZOSTAŁO